Privacy Policy

Pedicure Heenvliet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Heenvliet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pedicure Heenvliet zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicure Heenvliet verwerkt ten behoeve van de administratieve doeleinde en het tot uitvoering geven van de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Pedicure Heenvliet de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Gegevens over uw gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerkinng van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de administratieve doeleinde;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Heenvliet de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Heenvliet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden binnen de EU

De gegevens die u aan ons geeft kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Pedicure Heenvliet gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Verstrekking aan derden buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevensverwerking minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Heenvliet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Pedicure Heenvliet van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Wij testen regelmatig de genomen maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens :

Pedicure Heenvliet

Kerkweg 6, 3218 AH te Heenvliet

info@pedicureheenvliet.nl

Pedicure Heenvliet - Angelique Keijsers - Kerkweg 6 - 3218 AH Heenvliet - Telefoon 06-29172265